1. Giới thiệu về ICDL Asia và thông báo này

1.1 Chúng tôi là ICDL Asia, một công ty được thành lập tại Singapore với số đăng ký 201114405D và có văn phòng đăng ký tại 50 Raffles Place, Tầng 19, Singapore Land Tower, Singapore 048623 (gọi tắt là “chúng tôi”). Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như một phần của hoạt động Chứng nhận. 

1.2 Chúng tôi cung cấp một loạt các Chứng chỉ cho phép ứng viên thể hiện các kỹ năng và năng lực kiến ​​thức của họ trong các lĩnh vực khác nhau. Các chứng nhận này có thể bao gồm các thành phần bao gồm nội dung học tập, đánh giá chẩn đoán và kiểm tra chứng nhận. Tiến trình và sự tham gia vào Chương trình ICDL của bạn do ICDL Asia và / hoặc các chi nhánh của ICDL quản lý. Sau khi hoàn thành thành công bài kiểm tra chứng nhận, ứng viên sẽ nhận được chứng chỉ, chứng chỉ này chính thức tuyên bố rằng họ được chứng nhận trong Chương trình chứng nhận ICDL cụ thể. (“Mục đích”).

1.3 Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ tất cả các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

2. Căn cứ pháp lý

2.1 Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết (i) để thực hiện Mục đích nêu trên và (ii) theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Dựa trên các trường hợp cụ thể, cơ sở pháp lý để xử lý của chúng tôi là một trong những cơ sở sau:

2.1.1 Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân ở những nơi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp cho Mục đích. Điều này bao gồm các hoạt động liên quan đến học tập, đào tạo, kiểm tra, tiếp thêm sinh lực và chứng nhận cũng như các hoạt động kinh doanh hàng ngày, chẳng hạn như các tác vụ quản trị như khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

2.1.2 Nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ và quy định đang thực hiện của chúng tôi, bao gồm liên quan đến việc ghi lại và giám sát thông tin liên lạc cũng như các cơ quan quản lý hoặc chính phủ và để điều tra các sự cố bảo mật và ngăn chặn tội phạm.

2.1.3 Sự đồng ý. Trong một số trường hợp nhất định, nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý cụ thể và có hiểu biết của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn tin tức và bản tin về ICDL, hoặc để liên hệ với bạn về ICDL hoặc cung cấp cho bạn thông tin mà bạn đã yêu cầu cụ thể. 

2.2 Chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Thông báo này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

2.3 Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì nhiều hơn một cơ sở hợp pháp tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu đó.

2.4 Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập, trừ khi chúng tôi tin rằng chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn vì một lý do khác phù hợp với mục đích ban đầu. Nếu chúng tôi dự định xử lý Dữ liệu Cá nhân cho một mục đích không liên quan, trước khi xử lý, chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy.

3. Tiết lộ bên thứ ba

3.1 Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi pháp luật yêu cầu làm như vậy, hoặc theo cách khác được nêu trong Thông báo này.

3.2 Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn về các hoạt động học tập hoặc chứng nhận của bạn, nếu cần, với các bên thứ ba có liên quan bao gồm Tổ chức ICDL (chủ sở hữu của ICDL), các đối tác văn phòng địa phương của ICDL, cơ quan quản lý, trung tâm đào tạo và kiểm tra, và các nhà tuyển dụng.

3.3 Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty khác dưới sự kiểm soát trực tiếp của ICDL Foundation, trong đó ICDL Asia là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, để thực hiện các dịch vụ công ty hợp nhất, các dịch vụ báo cáo và chức năng, hoặc cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ quản trị và phụ trợ.

3.4 Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Các danh mục nhà cung cấp dịch vụ bao gồm nhà cung cấp kiểm tra tự động, nhà cung cấp nội dung học tập, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, nhà cung cấp phân tích dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, nhà cung cấp huy hiệu kỹ thuật số và chứng thực kỹ thuật số, công ty lưu trữ hồ sơ và các nhà cung cấp dịch vụ CNTT chuyên nghiệp khác.

4. Chuyển giao quốc tế

41 Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển và lưu trữ ở các địa điểm bên ngoài lãnh thổ do ICDL Asia quản lý có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác nhau. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng việc chuyển Dữ liệu Cá nhân tuân theo luật hiện hành và được quản lý cẩn thận để bảo vệ quyền bảo vệ dữ liệu của bạn. Để bạn tham khảo, ICDL Châu Á tuân thủ các yêu cầu của Khu vực Kinh tế Châu Âu (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 2016/679). Nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ và xử lý trong EEA và được chuyển ra bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp được dành cho dữ liệu đó bằng cách đảm bảo thực hiện ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau:

4.1.1 chúng tôi sẽ chỉ chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn đến các quốc gia đã được Ủy ban Châu Âu coi là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân; hoặc là

4.1.2 chúng tôi có thể sử dụng các hợp đồng cụ thể đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt để cung cấp cho dữ liệu cá nhân sự bảo vệ tương tự như ở Châu Âu.

4.2 Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể được chúng tôi sử dụng khi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn.

5. Lưu giữ thông tin

5.1 Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích mà Dữ liệu được cung cấp. Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một thời gian dài hơn trong trường hợp có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng có triển vọng trao đổi hoặc tương tác thêm.

5.2 Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của Dữ liệu Cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, cho dù chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý, quy định hiện hành hoặc các yêu cầu lưu giữ khác.

5.3 Bạn có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình. Vui lòng xem “Quyền hợp pháp của bạn” bên dưới để biết thêm thông tin.

6. Các quyền hợp pháp của bạn

6.1 Nếu bạn là cư dân ở Liên minh Châu Âu, bạn có các quyền sau đây với tư cách là chủ thể dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

6.1.1 quyền truy cập dữ liệu;

6.1.2 quyền cải chính;

6.1.3 quyền tẩy xóa;

6.1.4 quyền hạn chế xử lý hoặc phản đối xử lý;

6.1.5 quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu; và

6.1.6 quyền rút lại sự đồng ý của bạn.

6.2 Mặc dù một số quyền này được áp dụng chung, nhưng một số quyền nhất định chỉ áp dụng trong những trường hợp cụ thể và phải chịu một số miễn trừ nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

6.3 Chúng tôi sẽ luôn cố gắng đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn nhưng bạn cũng có thể liên hệ với các cơ quan có liên quan.

7. Liên lạc với chúng tôi

7.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo này hoặc các phương pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi trên www.icdlasia.org.

7.2 Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của chủ thể dữ liệu. Tuy nhiên, nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá mức, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý hoặc chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu của bạn. Chúng tôi cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể mất hơn một tháng nếu bạn đã đưa ra một số yêu cầu hoặc nếu truy vấn của bạn đặc biệt phức tạp. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cho bạn biết và cập nhật cho bạn thường xuyên.

8. Cập nhật thông tin bảo mật

8.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi Thông báo này theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập và xem lại Thông báo này định kỳ.

Subscribe to our Newsletter