Wellington College International Tianjin
Tianjin Civil Affairs Bureau China No 1 Yide Road, Tianjin China
(Tianjin)
China
In-house Test Centre