Strathmore University
PO Box 59857-00200
Nairobi
Kenya
http://www.strathmore.edu
+254 703034281 / 703034436
College/University