Sako Vocational School
103 East University Road, Xixiangtang Street, Guangxi, China
(Guangxi)
China
In-house Test Centre