Mahanaim College
PO Box 57329
Nairobi
Kenya
http://www.mahanaim.ac.ke
+234 720919167 / 701653540
Commercial Training Organisation