Guangxi Electrical Polytechnic Institute
No. 39 Keyuan Avenue, Nanning, Guangxi, China
(Guangxi)
China
In-house Test Centre